برنامه ها و نشستهای بخش جنبی سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

ریف عنوان مکان لینک دانلود
1 نشست‌ها، سخنرانی‌ها و‌رونمایی/بخش‌آموزشی رواق غربی دانلود
2 تشست‌های سرای‌ملل (سالن‌بین‌الملل)‎ سالن بین‌الملل جنب‌بازار‌جهانی دانلود
3 نشست های سالن کتابنما کمیته علمی، فرهنگی دانلود
4 نشست های سرای اندیشه کمیته علمی، فرهنگی دانلود
5 نشست های سرای اهل قلم(فرهنگوران) کمیته علمی، فرهنگی دانلود
6 نشست های سرای اهل قلم (فرهیختگان) کمیته علمی، فرهنگی دانلود