حضورایران شناسان روس درغرفه ایران

1396/6/19 09:48

عصرروزگذشته(18شهریور) برنامه روزایران با حضورایران شناسان روس درمحل غرفه ایران درنمایشگاه کتاب مسکوبرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، جمهوری اسلامی ایران درغرفه ای به مساحت 24 متر مربع درسی امین دوره نمایشگاه کتاب مسکوحضوردارد. برنامه روزایران با حضورایران شناسان روس، رئیس انجمن ادبی فرهنگی خیام، رئیس مرکززبان فارسی و استاد دانشگاه زبان شناسی مسکو، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران در مسکو و مسئولان غرفه ایران عصرروزگذشته(18 شهریو) درنمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد.

دراین برنامه ضمن معرفی  کتاب تاریخ ایران درخصوص زمینه های مشترک همکاری و تعامل فرهنگی بین دوکشوربحث و گفت و گو شد. قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی نیزدرادامه توسط هنرمندان کشورمان اجرا شد.

دیدار مسئولان غرفه ایران در نمایشگاه کتاب مسکو با گریگوریف؛ معاون آژانس فدرال چاپ و نشر روسیه، نیکی مارتینف؛ مدیر روابط بین المللی آژانس و کایکین؛ ریس نمایشگاه کتاب مسکو از جمله برنامه هایی بود که به دنبال حضور ایران در نمایشگاه کتاب مسکو صورت گرفت.

سی امین دوره نمایشگاه کتاب مسکو امروز به کار خود پایان می دهد.