روز نهم

روز هشتم

روز هفتم

بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه

روز ششم

روز پنجم

روز چهارم

روز سوم

روز دوم

روز اول

مراسم افتتاحیه

Join Us: