Subject: این نشست به موضوع آیین رونمایی و بررسی کتاب ما غیرممکنیم می‌پردازد

آیین رونمایی و بررسی کتاب ما غیرممکنیم

Exhibitor: خانه کتاب و ادبیات ایران
Speaker: مطهره شیرانی، نویسنده بهزاد دانشگر حمید بابائی
Time: 2024-05-16 15:30 - 2024-05-16 16:30
Presentation Language: فارسی
Country: ایران
Location: گوشه نقد

Join Us: